นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ThaiExcite มีนโยบายที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย
และปลอดภัยในขณะ ที่เยี่ยมชมเว็บไซด์และใช้บริการของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ThaiExcite
มีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
 

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ ThaiExcite เก็บรวมรวมไว้

ThaiExcite จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซด์ของเรา เพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้ เช่นข้อมูลที่อยู่ และเบอร์ติดต่อเป็นต้น


ข้อ 2 "คุกกี้" (Cookies) คืออะไร?

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมแล้ว ThaiExcite ยังได้รวบรวมข้อมูลอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) 
คุกกี้ คือข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้
ThaiExcite สามารถทราบเมื่อท่านเข้ามา เยี่ยมเยียนเว็บไซด์ของเรา
 

ข้อ 3 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

โดยทั่วไป ThaiExcite จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่าน หรือติดต่อกับท่านได้
ThaiExcite อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเป็นกรณีจำเป็นเท่านั้น (เช่นในกรณีที่มีการทำผิดกฏหมาย
และต้องนำข้อมูลผู้กระทำผิดมาใช้ในการแจ้งความ เป็นต้น)


ข้อ 4 บริการ Tell-A-Friend หรือ "บอกแนะนำเพื่อน" คืออะไร

บริการ Tell-A-Friend เป็นส่วนหนึ่งของบริการของเว็บไซด์ที่สนับสนุนให้เพื่อนของสมาชิกของ ThaiExcite สามารถ
เข้าเยี่ยมชม เว็บเพจของบริษัทได้ หากท่านพบว่าข้อมูลใดมีประโยชน์ และต้องการจะแจ้งให้เพื่อนของท่านทราบข้อมูล
ดังกล่าว ท่านต้องใส่ข้อมูลชื่อ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคของเพื่อนท่าน บริการนี้จะส่งข้อมูลได้ครั้งละ 1 ข้อความ
เท่านั้น โดยท่านรับทราบว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของ ThaiExcite
แต่อย่างใด
 

ข้อ 5 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน

ThaiExcite อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท หาก
ท่านได้จดทะเบียนที่จะรับ Newsletter จากทางเว็บไซท์ ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้
ตลอดเวลา


ข้อ 6 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ ThaiExcite เราจะไม่ให้เช่า หรือขาย
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่านอย่างเด็ดขาด


ข้อ 7 ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วน
บุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของ ThaiExcite เราขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

ThaiExcite อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ในทุกเวลา การใช้บริการเว็บไซด์ของท่าน
ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

 

รีวิว


Love this mount. Haven’t had much chance to use it yet, but is generally easy to setup. Bit difficult to get polar alignment, but mostly due to the light pollution and some local obstructions. Waiting for good weather to use it again!
Bill
Dec 8, 2018

ผู้ผลิต